Activități

Află care sunt Activitățile în cadrul proiectului

A1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii

SA1.1. Organizarea si derularea evenimentelor de informare GT, constientizare si motivare in vederea identificarii si selectarii grupului tinta

Evenimentele de de informare GT, constientizare si motivare privind oportunitatile din proiect se vor realiza pe toata durata de implementare a proiectului in judetele Alba (orasele Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir, Baia de aries, Abrud, Teius, Zlatna) si Hunedoara ( Brad, Deva, Hunedoara , Orastie, Petrosani, Simeria, Gioagiu, Calan, Hateg) , precum si in comunele alaturate acestor orase pentru un numar minim de 550 persoane (grup tinta plus reprezentanti autoritatilor locale si angajatorilor) , conformMetodologiei de desfasurare a evenimentelor de informare,constientizare si motivare, care va fi elaborata in prima luna de implementare a proiectului si vor consta in:

  1. Actiunile de informare, constientizare si motivare constientizare si motivare vor consta in desfasurarea a minim 20 de intalniri in zonele vizate cu membri comunitatii si cu reprezentantii acestora: comunitati de romi, autoritati publice locale, comunitati religioase (biserici, parohii). Scopul actiunilor este cresterea gradului de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la egalitatea de sanse pe piata muncii, drepturile si obligatiile angajatilor conform legislatiei muncii si drepturile de acces la formare profesionala, angajare si autoangajare , prevenirea si combaterea discriminarilor de orice fel – pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta sau orientare sexuala, tratament si salariu egal intre femei si barbati; promovarea participarii egale a femeilor si barbatilor in activitatea profesionala; adaptarea programelor rigide de munca la nevoile angajatilor , acordarea de servicii de Indrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesionala la noul loc de munca.
  2. Se vor organiza 6 seminarii pentru informarea si constientizarea autoritatilor locale si angajatorilor in sprijinirea initiativelor locale privind integrarea in munca a categoriilor de persoane cuprinse in grupul tinta , in judetul Alba si in judetul Hunedoara cu minim 25 de participanti /eveniment .In urma acestora se vor incheia minim 4 parteneriate cu reprezentanti relevanti ai mediului de afaceri/ academic/ de formare etc. in scopul dezvoltarii unor abordari inovative pentru integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor din grupul tinta, persoane de etnie roma etc. Aceste seminarii vor fi moderate de catre un speaker –care va asigura ca tema prioritara pentru aceste seminarii managementul schimbarii si responsabilitatea sociala pentru angajatori .La aceste evenimente vor fi invitati si alti factori interesati: antreprenori, asociatii ale intreprinderilor, asociatii profesionale , furnizori de formare profesionala, furnizori de servicii de mediere a muncii, reprezentanti ai institutiilor financiar-bancare, reprezentanti ai intreprinderilor sociale, sectorului ONG si autoritati publice locale, etc. In cadrul prezentarilor se vor aborda si aspecte referitoare la imbunatatirea conditiilor de lucru ale angajatilor, adaptarea mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici, promovarea egalitatii intre femei si barbati in special in ceea ce priveste dezvoltarea profesionala, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala. De asemenea vor fi stimulati participantii sa dezvolte idei inovative de responsabilitate sociala si de implicare in comunitate si sa le includa in strategiile pe termen lung avand in vedere faptul ca acestea aduc beneficii semnificative atat organizatiei cat si comunitatii. In acest sens vor fi create si prezentate in cadrul acestei activitati materiale informative.

SA1.2 Identificarea , selectarea si inregistrarea grupului tinta.

Identificarea grupului tinta se va realiza prin activitatile de informare si constientizare derulate in cadrul subactivitatii 1.1., din cercetarea bazelor de date si situatiilor existente la AJOFM Alba si Hunedoara, dar si din bazele de date privind parteneriatele incheiate intre Scoala Romana de Afaceri a CCI Alba Iulia si diverse organizatii cu care aceasta a colaborat de –a lungul anilor. La baza acestei subactivitati va sta Metodologia de identificare si selectare a persoanelor din grupul tinta realizata la nivelul zonei de implementare si analiza de nevoi realizata anterior elaborarii Cererii de finantare, prin care au fost identificate firme cu nevoi de angajare personal in meseriile cuprinse in Planul National de Formare Profesionala pentru anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Conform protocoalelor incheiate cu angajatori/reprezentanti ai mediului de afaceri precum si chestionarele aplicate potentialilor angajatori (anexate cererii de finantare) au constituit principalul punct de pornire pentru identificarea meseriilor/ocupatiilor care au cautare pe piata muncii la nivel local si a numarului de posturi vacante pentru fiecare meserie in parte, investigarea bazei de date proprii a AJOFM Alba si Hunedoara cu privire la numarul persoanelor aflate In cautarea unui loc de munca, calificate deja In meseriile care au cautare pe piata muncii, perspectivele de dezvoltare In anumite ramuri economice sau meserii, posibilitatea de absorbtie a fortei de munca calificata si interesul pentru anumite meserii/ocupatii al persoanelor In cautarea unui loc de munca. Selectarea persoanelor din grupul tinta se va realiza in primul rand prin semnarea unei declaratii pe proprie raspundere a persoanei din grupul tinta si/sau prin atasarea de documente doveditoare pentru situatia vizata (dupa caz, de exemplu in cazul persoanelor apartinand minoritatii roma se va atasa declaratie pe propria raspundere) si apoi a Chestionarului completat pentru proiect de catre persoane inregistrate in grupul tinta. Chestionarul individual va contine date personale: nume, prenume , date de contact (telefon, email); categorie beneficiar (somer, persoana inactiva, angajat, pers care desfasoara o activitate independent, domiciliat in zona urbana sau rurala, cetatean de etnie roma ); domiciliu/resedinta; varsta; studii; experienta; locuri de de munca; modalitatea de informare despre program.

SA1.3 Servicii personalizate de consiliere profesionala

Furnizarea serviciilor de consiliere profesionala pentru un numar de 502 persoane va fi realizata pe baza metodologiei de desfasurare a consilierii individuale si de grup realizata in prima luna de implementare a proiectului. In cadrul serviciilor de consiliere profesionala si a procedurii de profilare a persoanelor In cautarea unui loc de munca se va realiza Incadrarea lor In diverse categorii (niveluri) de ocupabilitate pe piata muncii: usor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil si foarte greu ocupabil . Consilierea profesionala va avea ca finalitate pregatirea participantilor pentru integrarea cu succes pe piata muncii prin angajare sau autoangajare. Etapele consilierii individuale:

  1. Realizarea analizei SWOT si definirea obiectivelor profesionale personale;
  2. Aplicarea de baterii de teste de evaluare profesionala
  3. Interpretarea rezultatelor furnizate de chestionare/teste
  4. Realizarea planului de dezvoltare a carierei si Indrumarea persoanelor catre: consiliere profesionala individuala , formare profesionala, formare antreprenoriala
  5. Formularea de observatii si recomandari pe baza chestionarelor de evaluare si planului de dezvoltare a carierei

SA1.4 Servicii de mediere a muncii

Medierea muncii va fi realizata pentru toate persoanele din grupul tinta, respectiv 502 persoane, care vor intra in acest proces in functie de parcursul profesional stabilit in planul personal de dezvoltare, astfel: dupa obtinerea unei noi calificari sau a unei noi competente, dupa dezvoltarea unor abilitati personale sau chiar dupa identificarea profilului profesional in urma consilierii profesionale. In acest fel, fiecare persoana din grupul tinta va beneficia de cel putin 1 serviciu personalizat in cadrul acestui proiect. In cadrul proiectului, medierea muncii se va realiza prin metoda medierii individuale in cadrul careia se va intocmi pentru fiecare persoana din grupul tinta participanta la activitate un plan individual de mediere. Se vor desfasura activitati de identificare a locurilor de munca vacante corespunzator gradului de formare si abilitatilor detinute, activitati de informare a persoanelor din grupul tinta privind locurile de munca vacante, preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca, negocierea cu angajatorul pentru incadrarea in munca a persoanei selectate.

Se va folosi si metoda medierii electronice (online), acolo unde este posibila comunicarea in acest mod. Aceasta procedura va simplifica activitatea de identificare a agentilor economici din judetele vizate, in a caror domeniu de activitate se regaseste profilul ocupational. Vor fi oferite informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora , conditiile impuse de angajatori, si intalniri cu angajatorii. Se vor avea in vedere stabilirea unui prim contact cu angajatorul  (direct sau prin transmiterea unei  scrisori de intentie prin e-mail) , invitarea angajatorilor care au locuri de munca vacante sa discute cu candidatii, informarea privind facilitatile pe care le au somerii la angajarea intr-un alt judet.  Activitatea se va desfasura sustinut urmarindu-se angajarea unui numar de minim 206 persoane (inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta).

A2. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare)

SA2.1 Pregatirea si furnizarea programelor de formare profesionala

Programele de formare profesionala care vor fi derulate in cadrul acestei subactivitati au fost selectate tinand cont de oportunitatile de ocupare din zonele de interventie vizate si cerintele potentialilor angajatori, conform analizei de nevoi realizata anterior depunerii cererii de finantare. Astfel, au fost cuprinse cursuri necesare practicarii unor ocupatii solicitate in judetele Alba si Hunedoara, cursuri care  se regasesc  in anexele Planului national de formare profesionala aferent anului 2017, elaborat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, anexe aferente judetelor din regiunea eligibila.

Astfel, in jud Alba se regasesc cursuri pentru:  Operator masini unelte cu comanda numerica si Operator calculator electronic si retele, iar in judetul Hunedoara – Operator calculator electronic si retele si Lucrator in structure pentru constructii. Pentru celelalte cursuri (Confectioner-asamblor articole din textile, Lucrator confectii din piele si inlocuitori, Lucrator ceramist, Competente antreprenoriale) s-au aplicat angajatorilor un numar de 5 chestionare-interviu pe fiecare meserie, care au fost apoi prelucrate, iar concluziile au fost cuprinse in analiza de nevoi efectuata la nivel local/judetean/regional , de catre solicitant si parteneri, rezultand existent unui potential de angajare in ocupatiile respective. Subactivitatea va demara cu identificarea locatiilor in vederea desfasurarii programelor de formare profesionala. In vederea desfasurarii programelor de FPC (formare profesionala continua) vor fi intocmite dosare personale de inscriere a cursantilor(cereri inscriere,documente personale,contracte formare profesionala, declaratii,adeverinte, etc.). Programele de formare vor fi organizate atat de solicitant cat si de partenerul 1 si vor consta atat in programe proprii cat si in programe de formare externalizate. Acestea vor contine sesiuni de instruire teoretica si practica. Sesiunile de formare vor fi sustinute prin alternarea expertilor formatori in functie de competentele acestora si modulele fiecarui program. Pe parcursul derularii programelor se vor sustine testari intermediare care vor fi notate in functie de nivelul cunostintelor dobandite de participanti. La sfarsitul sesiunilor de formare va fi realizata o evaluare interna a programelor de FPC iar certificarea competentelor dobandite se va realiza de catre o comisie de evaluare,constituita conform legislatiei in vigoare.

 

A3. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

SA3.1. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

Evaluarea consta in testarea cunostintelor teoretice (examen scris si oral) si a deprinderilor practice (observare in conditii reale de munca, simulari sau demonstratii, proiecte, portofoliu),  reprezentand alternativa cursurilor de formare profesionala. In cadrul acestei activitati se vor evalua competentele a 40 persoane din grupul tinta.In urma analizei de nevoi realizata anterior elaborarii cererii de finantare a reiesit o cerere in piata pentru meseria de lucrator in comert.

Evaluarea de competente va consta in parcurgerea urmatoarelor etape:

1)      Inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor
2)      Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii
3)      Stabilirea unitatilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea
4)      Planificarea si organizarea procesului de evaluare
5)      Culegerea dovezilor de competenta
6)      Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta
7)      Inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii
8)      Eliberarea certificatului de competenta

A4. Pachete personalizate de masuri de inovare sociala

SA4.1. Pachete personalizate de masuri privind dezvoltarea abilitatilor de integrare la locul de munca si de crestere a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

In cadrul acestui proiect se va oferi un mix de servicii inovatoare , integrate si personalizate pentru un numar de min 407 persoane din grupul tinta,participante la A2 si A3 , desfasurate sub forma de ateliere. Prin aceste ateliere se urmareste dezvoltarea abilitatilor de integrare la locul de munca, cresterea increderii in sine, combaterea indiferentei fata de munca, cresterea capacitatii persoanelor de identificare a competentelor necesare integrarii intr-un nou loc de munca, de a-si identifica  si imbunatati  trasaturile  de personalitate, de a recunoaste situatii/actiuni/atitudini discriminatorii si de a reactiona la acestea, incurajarea persoanelor de a propune idei/actiuni cu caracter social si de a a avea initiative in folosul personal si al comunitatii.

SA4.2 Pachete personalizate de masuri privind îmbunatatirea accesului la piata muncii, cresterea mobilitatii si a gradului de insertie profesionala si sociala

In vederea sprijinirii mobilitatii membrilor GT din proiect vor fi organizate 5 evenimente de tipul “Ziua portilor deschise”, in cadrul carora vor fi efectuate vizite la cateva dintre cele mai mari fabrici din jud Alba si Hunedoara . Participantii vor avea ocazia   sa faca tururi ale celor mai moderne fabricil , unde specialistii le vor oferi explicatii despre cum se realizeaza produsele , precum si despre instalatiile si tehnologiile care permit fabricilor sa opereze in cele mai performante conditii. Societaþile vizitatea vor fi selectate in functie de obiectul de activitate, potrivit cursurilor de formare din cadrul proiectului. O alta actiune va consta in participarea unui numar de maxim 45 persoane din grupul tinta insotiti de 4 experti din proiect (S: Manager proiect, Expert responsabilitate sociala ,partener 1- Coordonator;partener 2 – Coordonator) la un schimb de experienta schimb de bune practici L10-L16 intr-o tara cu cel scazut somaj din europa : Germania/Cehia/Austria (conform datelor Institutului Naþional de Statistica).Cele maxim 45 de persoane participante la acest schimb de bune practici vor fi selectate in urma completarii fisei de consiliere profesionala in cadrul careia se va testa gradul de receptivitate la mobilitate prin introducerea in fisa a unei intrebari de genul :” sunteti de acord cu mobilitatea fortei de munca ?” si/sau “sunteti de acord cu relocarea , inclusive cu familia pentru mentinerea locului de munca in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei ?”

SA4.3 Pachete personalizate de masuri privind incurajarea si promovarea antreprenoriatului ca perspectiva atractiva de autoangajare

Aceasta subactivitate are scopul de a fi o continuare inovativa a programului de formare antreprenoariala in vederea cresterii interesului beneficiarilor pentru antreprenoriat . Cresterea numarului de initiative antreprenoriale este obiectiv de tara. Aceasta subactivitate realizata sub forma unui program de formare informal- workshop desfasurat pe o perioada de 3 zile (2 nopti cazare) intr-o locatie stabilita la o distanta de maxim 300 km fata de Alba Iulia, la care vor participa toate persoanele din grupul tinta care finalizeaza cursul de dezvoltarea competentelor antreprenoriale (78 persoane din GT) insotite de 5 experti din proiect si se va desfasura sub indrumarea unui trainer extern.

A5. Managementul proiectului

SA5.1. Managementul proiectului

Activitatea este continua pe toata durata proiectului si asigura implementarea, coordonarea si monitorizarea stadiului implementarii proiectului. In cadrul acestei activitati se vor aplica tehnici specifice managementului de proiect, pentru asigurarea gradului optim de implementare, evaluare, monitorizare si control tehnico-financiar al activitatilor propuse, pentru a indeplini obiectivele specifice ale proiectului si indicatorii in perioadele de timp estimate. Pentru a asigura implementarea unitara si la timp a activitatilor proiectului, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru specificul fiecarei activitati in parte, vor fi elaborate procedurile interne de implementare. Monitorizarea si raportarea tehnica va urmari respectarea prevederilor contractului de finantare cu privire la monitorizarea si raportarea POCU, instructiunile si procedurile AMPOCU si MFE. Monitorizarea proiectului are la baza: 1) rapoartele periodice (trimestriale) de monitorizare elaborate pe baza rapoartelor si datelor cantitative si calitative si a documentelor support furnizate de expertii implicati in activitati; 2) raportarile lunare ale expertilor.  Evaluarea progresului inregistrat in implementare are loc in cadrul intalnirilor, pe baza rapoartelor de monitorizare si a rapoartelor echipei de experti.

A6. Activitatea transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

SA6.1. Administrarea, evidenta financiara si juridica/ Asigurarea activitatilor indirecte actiunilor proiectului

Aceasta activitate consta in: Realizarea si asigurarea bunei functionari a tuturor actiunilor indirecte necesare implementarii proiectului: inregistrari financiar- contabile, evidenta si planificarea bugetului, realizarea platilor prin proiect, realizarea procedurilor de achizitie conform legislatiei in vigoare, legalitatea actelor si documentatiilor elaborate prin proiect, realizarea masurilor obligatorii privind informarea si publicitatea proiectului, evidenta personalului, alte actiuni administrative.

Va fi asigurat de catre solicitant un post de consultant financiar, ca re va asigura planificarea resurselor financiare la nivel de solicitant si parteneri si totodata, derularea procedurilor financiar-contabile din proiect, realizarea documentatiei rapoartelor financiare, a cererilor de prefinantare si rambursare intermediare si finale si a cererilor de plata. Mai mult decat atat, acesta va indeplini activitati de verificare si control al elgibilitatii cheltuielielilor, va realiza previziunile de flux financiar – cashflow, va verifica atingerea tintelor bugetare si respectarea procentelor de cheltuieli asumate prin cererea de finantare, monitorizarea tipurilor de cheltuieli si se va ocupa de realizarea de raportari financiare la solicitarile organelor de control nationale si comunitare.